Przedszkole Bambini3 oferuje program wychowania i edukacji oparty na pedagogice dr Marii Montessori realizując jednocześnie cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.

Placówka jest wpisana do ewidencji szkół niepublicznych, zaświadczenie numer 356/P/12

Program edukacyjny i wychowawczy oparty jest o podstawę programową MEN.

Realizujemy go poprzez pracę z montessoriańskim materiałem rozwojowym, w czasie swobodnej pracy dzieci oraz zajęć w kręgu dla całej grupy.

Cykl pracy własnej rozpoczyna się o 9.00 i trwa nieprzerwanie 2,5-3 godziny. Przygotowane otoczenie pozwala dziecku odkrywać i zdobywać nowe doświadczenia poprzez spontaniczne aktywności.
Dzieci uczą się pracować uważnie, w ciszy, koncentrując się na wybranych przez siebie zadaniach.

Grupę przedszkolną tworzą dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
Taka grupa jest naturalna, przypomina swoją strukturą rodzinę, a przebywające w niej dziecko zajmuje różne pozycje społeczne i pełni kolejne role.
Starsze dzieci uczą się pomagania młodszym, kształtuje się w nich empatia - czują się potrzebne, co wzmacnia ich poczucie odpowiedzialności.
Młodsze dzieci czerpią inspirację do bardziej zaawansowanych ćwiczeń, poprzez obserwowanie starszych dzieci pracujących w tym samym otoczeniu.
Chętnie je naśladują, przejmują od nich wiedzę, doświadczenia, przyzwyczajenia. Uczą się wyrażania swoich próśb i nie czują się osamotnione.

W zależności od potrzeb dzieci pracę nauczycieli wspomagają specjaliści: logopeda, psycholog, terapeuta.

Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez odpowiedni dobór materiału montessoriańskiego.

Zadaniem tego materiału jest wspomaganie rozwoju dziecka, dlatego często nazywa się go materiałem rozwojowym. Jest on tak przygotowany, rozmieszczony i udostępniony dzieciom, by tworzyć logicznie uporządkowaną całość programową.
Stwarza on każdemu dziecku warunki do pracy nad własnym, indywidualnym rozwojem. Oprócz oryginalnego materiału w klasie znajdują się jeszcze inne pomoce dydaktyczne wykonane samodzielnie przez nauczycieli.
Celem materiału rozwojowego jest wprowadzenie dziecka w świat kultury i cywilizacji zgodnie z zasadą: „od konkretu do abstrakcji”. Dziecko powinno najpierw dotknąć, zobaczyć, doświadczyć, by mogło to potem odzwierciedlić w umyśle w postaci pojęć, relacji, zasad.
Parafrazując słowa Pascala „Czego nie ma w zmysłach, tego nie ma w umyśle”

Materiał montessoriański tworzy logicznie uporządkowaną całość programową.
Jest on podzielony na kilka grup:


PRAKTYCZNE ĆWICZENIA DNIA CODZIENNEGO
- efektem pracy z tym materiałem jest wyrobienie u dzieci koordynacji ruchowej, aktywnego działania, zdobycie konkretnych umiejętności np.: zawiązywania butów, ubierania się, składania serwet, sprzątania, przygotowywania stołu do spożycia posiłku i posprzątanie po nim i innych czynności samoobsługowych oraz umiejętności współdziałania w grupie.

KSZTAŁCENIE ZMYSŁÓW
- materiał ten wprowadza dziecko w świat pojęć, wymiarów, brył, powierzchni. Uczy rozróżniania barw, smaków, zapachów, dźwięków, a więc kształci poszczególne zmysły

UDUKACJA JĘZYKOWA
- zgromadzony tu materiał wprowadza dziecko w sztukę pisania, czytania, rozwoju mowy dziecka

EDUKACJA MATEMATYCZNA
- pozwala dziecku w sposób przystępny, na konkretach przejść przez skomplikowany świat liczb i działań matematycznych.

WYCHOWANIE DLA WSZECHŚWIATA (wychowanie kosmiczne)
-dziecko poznaje świat przyrody, zasady w nim rządzące, uczy się jak chronić środowisko w którym żyje.